Att skriva en forskningsöversikt

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK052

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK052
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

 • Identifiera teorier och empiriska resultat inom ett avgränsat forskningsområde
 • Jämföra olika teoretiska perspektiv
 • Kritiskt utvärdera forskningsresultat och implicita antaganden inom ett forskningsområde
 • Presentera och med god precision strukturera en teoretisk diskussion och dessutom övertygande återge och analysera empiriska resultat
 • Självständigt skriva en forskningsöversikt inom en avgränsad tidsram
 • Presentera forskningsresultat för olika publiker
 • Följa institutionens etikpolicy (Policy on Ethical Guidelines for Student Work)

Innehåll

Kursen syftar till att träna dig i att skriva en avancerad forskningsöversikt som innefattar både teori och resultat. Den visar prov på i vilken utsträckning du har förmåga att identifiera de viktigaste studierna, trenderna och debatterna inom det speciella område du har valt. En sådan översikt är en nödvändig del av den avslutande masteruppsatsen men kursen är även användbar för den som avser att söka sig till yrkesområden med analytisk inriktning. Att sammanfatta, identifiera och avgränsa kunskapsområden är av största vikt, till exempel, då det gäller förberedande av strategier, policyrekommendationer och politiska beslut.

Kursen ger dig en möjlighet att öva förmågan och utveckla dina kunskaper i att självständigt utvärdera forskningsfronten inom ett avgränsat område. I handledningssessioner och genom uppgifter online tränas du i att identifiera ett forskningsområde och uppmuntras dessutom att välja ett område som masteruppsatsen kan anknyta till. Under kursen tränas vidare din förmåga i att kritiskt sammanfatta samt presentera teorier och resultat, vilket innefattar övning i att identifiera och granska grundläggande antaganden inom forskningsområdet. Dessutom får du övning i att söka litteratur i databaser samt en förståelse för hur en litteraturöversikt lämpligast presenteras för olika publiker.

Undervisning

Undervisningen utgörs främst av självstudier, handledning och korrespondens med huvudläraren och andra studenter, huvudsakligen via Studentportalen. För att delta i undervisningen krävs dator med webbkamera, headset samt tillgång till Internet. Inga fysiska kursträffar i Uppsala förekommer. Kursen ges på engelska.

Den huvudsakliga litteraturen till kursen består av de texter som behandlas i forskningsöversikten, dvs främst vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga verk. Dessutom ingår litteratur som avser att träna din förmåga att skriva en forskningsöversikt samt en rad exempel på olika typer av översikter.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på:

 • Ett avslutande skriftligt kurs-PM i form av en akademisk forskningsöversikt
 • Kommentarer och opposition på kurskamraters utkast
 • Författande av en policyrelevant sammanfattning baserad på forskningsöversikten
 • Aktivt deltagande i onlineforumet

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin