Krig och fred på film

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FK056

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK056
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa:

  • Förmåga att kunna identifiera och återge ett urval av centrala begrepp och teoretiska angreppssätt inom freds- och konfliktforskningen
  • Förmåga att kunna applicera centrala begrepp samt teoretiska angreppssätt från freds- och konfliktforskning på empiriskt material, såsom film och text
  • Förmåga att analysera filmmaterial från ett freds- och konfliktforskningsperspektiv
  • Förmåga att självständigt författa ett akademiskt kurspapper inom en given tidsram, i vilket teoretiska begrepp och teoretiska ramverk från freds- och konfliktforskning appliceras
  • Förmåga att självständigt diskutera och kritisera begrepp och teoretiska angreppssätt från freds och konfliktforskning

Innehåll

Kursens mål är att introducera studenterna till ett urval av centrala och viktiga teman inom freds- och konfliktforskningen genom användandet av filmer som visar på den mångsidiga naturen hos krig, våld och fred. Samtliga filmer kan relateras till centrala teman, begrepp och teoretiska ramverk inom den breda sfären av freds- och konfliktforskning. Dessa teman understryks och förankras sedan i forskning genom läsande och kritiskt diskuterande av akademiska texter som kopplas till filmernas teman. Märk att detta inte är en kurs i filmvetenskap eller annan humaniora, utan i samhällsvetenskap. Kursen fokuserar inte på filmer som konstnärliga verk, och examinerar inte heller dessa aspekter. Kursen består av en modul, vilken är uppdelad i olika teman. Inom varje tema tittar studenterna på film (i klassrummet och på egen hand), läser de givna akademiska texterna och diskuterar filmer och text i seminarier.

Undervisning

Den huvudsakliga undervisningen sker i form av (obligatoriska) seminarier, men även i föreläsningar. Undervisningen sker enbart på engelska. Inlämningsuppgifter och examination kan utföras på antingen engelska eller svenska.

Examination

Studenterna examineras på sin förmåga att uppvisa analytisk skicklighet.

Studenterna examineras genom ett individuellt kurspapper samt genom obligatoriska seminarier.

Två betyg ges: G (Godkänt) och U (Underkänt). För att uppnå betyget G (godkänt) krävs sådant betyg på kurspappret samt godkänt deltagande i samtliga obligatoriska moment.

Två examinationstillfällen för varje examinationsuppgift ges vid varje kurstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin