Krig och utveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK049

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK049
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • Kritiskt kunna utvärdera kärnargument för varför och hur socioekonomisk utveckling leder till färre väpnade konflikter.
 • Redogöra för argumenten för konflikters effekt på utveckling.
 • Utvärdera argument för hur fred och välstånd kan ha gemensamma förklaringar.
 • Kritiskt utvärdera empiriska bevis som antingen stödjer eller motsäger de olika argument som tas upp under kursen.
 • Självständigt identifiera forskningsproblem och relevanta policyfrågor inom problemområdet.
 • Kritiskt och korrekt, på engelska, kunna presentera högkvalitativa undersökningar och översikter över aktuella forskningsresultat inom området.
 • Med god vetenskaplig insikt och med de erforderliga metodologiska kunskaperna, samla in, organisera, analysera och dra lämpliga och självständiga slutsatser, relevanta för teori och praktik inom området.
 • Självständigt avgränsa, utforma och författa en rapport inom angiven tidsram.
 • Kunna bedöma arbeten författade av andra utifrån ett brett teoretiskt och praktiskt perspektiv, inom ämnesområdet.
 • Identifiera kopplingen, interaktionen och beroendeförhållanden mellan det organiserade våldets dynamik och den bredare socioekonomiska utvecklingen.

Innehåll

Kursen erbjuder en introduktion till litteraturen om relationen mellan väpnade konflikter - inom- och mellanstatliga - och socioekonomisk utveckling, allmänt definierad som en blandning av ekonomisk produktivitet, nationers kapacitet och medborgarnas välfärd. Kursen diskuterar teoretiska argument där relationen mellan krig och utveckling avgörs av statens kapacitet, tillgångars särart eller nytta, ekonomiska nätverk, utbildning, demografi eller genom demokratisering. Kursen kommer ha ett starkt fokus på empirisk dokumentation, men också använda teoretiska argument för att förklara empiriska mönster. Kursen kommer beakta effekten av utveckling på konflikt, liksom effekten av konflikt på utveckling med avseende på ekonomisk tillväxt, folkhälsa, flyktingströmmar och skillnader i hälsa mellan könen. Kursen kommer också beakta argument som kopplar såväl konflikt som utveckling till djupare kausala processer.

Undervisning

Kursen ges i form föreläsningar och seminarier.

Examination

Bedömning och betygsgrundande för kursen är:

 1. En skriftlig slutuppgift
 2. Aktivt deltagande under föreläsningar och seminarier

Betyg: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Två datum att lämna in revidering av slutuppsatsen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin