Logik

6 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FT066

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FT066
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teoretisk filosofi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2019
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Allmänt

Kursansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studentent besitta grundläggande kunskaper i logik och kunna:

  • uppvisa kännedom om grundläggande egenskaper hos relationen logisk följd och hos begreppen logisk sanning, logisk ekvivalens, och logisk konsistens, samt hur dessa begrepp är relaterade till varandra
  • förstå distinktionen mellan objektspråk och metaspråk
  • översätta mellan naturligt språk och det satslogiska språket
  • avgöra om ett argument är satslogiskt giltigt, både med hjälp av sanningstabeller och semantiska tablåer
  • utföra härledningar av satslogiskt giltiga argument
  • översätta mellan naturligt språk och det predikatlogiska språket
  • avgöra om en sats i det predikatlogiska språket är sann i en given modell
  • uppvisa grundläggande kunskaper om mängder, relationer och funktioner

Innehåll

Kursen utgör en första inledning till logiken. Satser och argument, logisk sanning och giltighet. Formella språk. Formalisering av satser och argument i naturliga språk. Syntax och semantik. Satslogikens grunder och orientering om predikatlogiken. Något om mängder och relationer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Examinationen består i skriftlig salstentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin