Statistisk maskininlärning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT700

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT700
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Matematik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Sannolikhet och statistik, Linjär algebra II, Envariabelanalys och en kurs i grundläggande programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • strukturera och dela upp statistiska inlärningsproblem i hanterbara underproblem, formulera en matematisk lösning av respektive problem och implementera denna med hjälp av statistisk mjukvara
  • använda och konstruera linjära och olinjära modeller för klassificering och regression
  • beskriva begränsningarna med linjära modeller och redogöra för hur olinjära modeller kan hantera dessa begränsningar
  • redogöra för hur en modells kvalitet utvärderas samt användande av korsvalidering for modellselektion och modelljustering
  • redogöra för avvägningen mellan bias och varians
  • redogöra för skillnaden mellan parametriska och icke-parametriska modeller

Innehåll

Detta är en introduktionskurs i statistisk inlärning med fokus på klassificering och regression: linjär regression, regularisering (ridge regression och LASSO), klassificering via logistisk regression, linjär diskriminantanalys, klassificering- och regressionsträd, boosting, neurala nätverk, djupinlärning (deep learning); praktiska aspekter så som korsvalidering, modellval, avvägning mellan bias och varians, tillämpning av metoderna på riktiga data.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner (både med och utan dator), laboration, återkoppling på skriftliga uppgifter.

Examination

Skriftligt prov samt muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin