Företagande, avtal och ansvar

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR133

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR133
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen är på B-nivå, ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga till att självständigt identifiera, hantera och analysera i affärslivet vanligt förekommande avtalsrättsliga frågeställningar utifrån ett handelsrättsligt perspektiv. I det ingår även de förhandlingssituationer som är aktuella och relationerna till den offentliga marknaden.

Efter genomgången kurs förväntas studenten

  • ha förmåga att identifiera rättsliga och andra relevanta frågeställningar i samband med ingående av avtal.
  • förstå betydelsen av de identifierade frågeställningarna.
  • kunna analysera innehållet i den rättsliga regleringen med utgångspunkt från en given situation.
  • kunna analysera vilka handlingsalternativ olika aktörer har utifrån givna förutsättningar.
  • ha förmåga att göra handelsrättsligt rationella val utifrån de handlingsalternativ som analyserats.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att ingående studera de problem och frågeställningar som bör beaktas under den process som föregår eller följer av avtal och avtalsrelationer. Perspektivet är det enskilda företaget och antagandet om att ett företags förhållande till andra företag, sina anställda och offentliga aktörer i stor utsträckning är beroende av olika avtalsrelationer vars innehåll och konsekvenser är resultatet av affärsbeslut och hur dessa är möjliga att realisera. Perspektivet är också det handelsrättsliga där kunskapen om de rättsliga reglerna och andra relevanta förutsättningar främst syftar till att ge nödvändigt underlag för medvetna och rationella val mellan olika handlingsalternativ.

Vidare är utgångspunkten ett antagande om samband mellan goda förberedelser och välfungerande avtal samt att goda förberedelser förutsätter ändamålsenliga metoder och tillräckliga kunskaper på relevanta områden.

Kursen behandlar allmän avtalsrätt med en fördjupning när det gäller förberedelse, förhandling, riskanalys mm. Kursen behandlar särskilt frågor som gäller olika former av avtalstyper, avtalstolkning, fullgörelse av avtal, konfliktlösningsmöjligheter samt de särskilda frågor som aktualiserar i samband med gränsöverskridande avtal och avtal med det offentliga. Ett särskilt avsnitt ägnas åt de regler som är relevanta för företags och organisationers hållbarhetsarbete.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt gruppvist arbete med kurslitteratur, övningsfrågor, praktisk tillämpning av aktuella frågor och projektarbeten.

Examination

Examinationen sker i två moduler:

  1. Skriftlig och muntlig redovisning, enskilt såväl som i grupp, 5 hp
  2. Skriftlig tentamen, 10 hp

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Slutbetyg för kursen bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoduler. För betyget G på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på båda examinationsmodulerna. Betyget VG på hela kursen ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst en av examinationsmodulerna.

Eventuella kompletteringsuppgifter avseende den första examinationsmodulen mottas löpande med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på andra examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid seminarierna och vid redovisningen av projektarbetet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin