Medicinsk informatik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD030

Kod
1MD030
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Människa-datorinteraktion A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive en kurs på avancerad nivå i datoriserad bildanalys, t.ex. Datoriserad bildanalys I, alternativt en kurs på avancerad nivå i människa-datorinteraktion. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • avgöra vilka problem inom hälsovårdspraktik som är lämpliga att angripa, inklusive etiska och säkerhetsmässiga ställningstaganden, med datoriserade metoder för visualisering och analys
  • redogöra för hur arbete inom hälsovård kan stödjas genom datoriserade verktyg
  • välja och tillämpa ändamålsenliga metoder, t.ex. från bildanalys, för att angripa specifika problem inom hälsovården
  • beskriva hur krav och behov hos olika intressenter inom hälsovården kan studeras och uppfyllas
  • beskriva utmaningarna i att designa system för avancerad analys och informationshantering för hälsovården
  • redogöra för utmaningarna i att införa och använda system för avancerad analys och informationshantering inom hälsovården

Innehåll

Medicinsk dokumentering och elektroniska patientjournaler. Tekniker för bildinläsning, -analys och -behandling. Medicinsk terminologi och standarder. Modellering, simulering och visualisering som verktyg för diagnos och terapi. Medicinsk kunskapsrepresentation och beslutsstöd. Användargränssnitt inom hälsovården. Telemedicin.

Undervisning

Föreläsningar. Gruppövningar. Gästföreläsningar. Studiebesök. Handledning av grupparbeten.

Examination

Skriftliga duggor och inlämningsuppgifter (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin