Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS106

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS106
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen vänder sig till studenter med annat modersmål än svenska och syftar till att ge fördjupade kunskaper om svensk grammatik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • visa kännedom om grundläggande grammatisk och semantisk terminologi
  • kunna tillämpa svenskans grammatiska regler i fri och styrd produktion
  • kunna redogöra för och reflektera över huvuddragen i svenskans syntaktiska olch morfologiska struktur

Innehåll

Kursen innehåller genomgång av svenskans grammatik (syntax, ordbildning och ordböjning), orientering om semantisk analys samt muntliga och skriftliga övningar kring viktiga moment.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studen examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår också som delkurs i kursen Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A, tidigare Svenska för utländska studerande A, och får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin