Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK280

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK280
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Behörighetskrav

Inom apotekarprogrammet krävs minst 150 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i organisk kemi med inriktning mot läkemedel, läkemedelskemi och läkemedelssyntes, samt att alla kurser på termin 1-7 ska vara genomgångna.

För fristående kurs krävs 150 hp inklusive minst 90 hp varav minst 15 hp på avancerad nivå inom ämnet farmaceutisk kemi eller motsvarande.

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • föreslå och kritiskt bearbeta syntetiska metoder för flertalet av de viktigaste organisk-kemiska transformationerna samt redogöra för dess mekanismer.
  • förutsäga hur strukturella egenskaper påverkar reaktionsmekanismer och reaktivitet hos organiska molekyler
  • redogöra för och tillämpa metoder för utredning av reaktionsmekanismer.
  • kunna diskutera avancerade organiska molekylers tredimensionella struktur och förklara deras stereokemiska förhållanden
  • tillämpa grundläggande metallorganisk kemi av betydelse för organisk syntes
  • genomföra avancerade retrosyntetiska analyser samt planera komplexa flerstegsynteser
  • planera och utvärdera synteser av avancerade läkemedelssubstanser
  • söka, analysera samt muntligt presentera och diskutera avancerad vetenskaplig litteratur inom organisk- och läkemedelsyntes

Innehåll

I kursen behandlas kemisk bindning, molekylorbitalteori, stereokemiska, strukturella och stereoelektroniska principer, termodynamiska, kinetiska, stereokemiska samt isotopbaserade studier, beskrivning av ett stort antal reaktionsmekanismer däribland nukleofila substitutioner, elektrofila substitutioner, polära additioner och eliminationer, kondensationsreaktioner, pericykliska reaktioner, oxidationer, reduktioner, radikalmedierade, metallkatalyserade och metallmedierade reaktioner samt aromaticitet. I ämnet läkemedelssyntes behandlas syntetiska och retrosyntetiska metoder, katalys för organisk syntes samt syntesplanering med fokus mot läkemedelskemiska tillämpningar.

Stor vikt läggs vid studentens förmåga att självständigt inhämta, bearbeta och kommunicera vetenskaplig information om organisk- och läkemedelssyntes.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av självstudier och seminarier. Kursen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment: Seminarier

Examination

Skriftligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (10 hp), aktivt deltagande på obligatoriska moment (3,5 hp) samt vetenskaplig presentation på engelska (1,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Avancerad organisk kemi med inriktning mot läkemedelssyntes alternativt molekylmodellering 3FK179 på grund av delvis överlappande innehåll.

Ersätter och motsvarar Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes 3FK180.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin