Gestaltning med 2D-animation 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD522

Kod
5SD522
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Behörighetskrav

7,5 hp inom gestaltning, grafisk design, interaktiva medier eller kultur och media

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande teoretiska kunskaper inom animation,
  • arbeta med animationsprogramvara för att producera 2D-animationer och implementera dessa i digitala spelmotorer,
  • gestalta en idé i 2D-animation genom att använda de grundläggande principerna och teknikerna för animation, samt
  • redogöra för arbetsprocessen från ursprungsidé och konceptutveckling till slutlig karaktärsanimation.

Innehåll

Kursen behandlar animationsteori, grundläggande design- och animationstekniker för 2D-spel och cut-scenes samt den rörliga bildens utveckling. Kursen avslutas med ett eget mindre projektarbete där studenten får möjlighet att i valfritt 2D-animationsprogram utveckla egna färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt med sin egen karaktärsdesign.

Moment 1 består animationsteori som omsätts i en enklare produktion. Moment 2 består att, i ett projektarbete, gestalta en idé i 2D-animation i en digital spelmotor och att redogöra för principerna för animation samt arbetsprocessen från konceptutveckling till färdigt resultat.

Undervisning

Kursen ges på engelska.

Undervisning ges i form av diskussioner via nätet, laborationer med stöd från litteraturen samt handledning vid självständigt arbete.

Examination

Kursen examineras genom tekniska och gestaltande redovisningar i två moment om 3,5 respektiv 4 hp. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen Animation i 2D 1 - teori och praktik, 7.5 hp, 5SD512 och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin