Tunnfilmsteknik II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE741

Kod
1TE741
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp. Genomgången Tunnfilmsteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • bedöma möjligheterna och identifiera praktiska svårigheter för filmdeponering utifrån verkliga applikationer,
  • planera den sekvens av operationer som krävs för att utföra deponering i en verklig situation,
  • redogöra för vilka olika typer av utrustning som är nödvändig och deras syfte i processerna,
  • utföra deponering av beläggningar med de viktigaste deponeringsteknikerna.

Innehåll

Studenterna ska i grupp analysera en given industrirelaterad situation där en ytfilm förutsätts vara av intresse. Utifrån detta ska de välja metodik och material samt planera och praktiskt genomföra de förberedande moment och den deponering som krävs för att åstadkomma en lämplig film. Uppföljande analys av filmen ska också utföras.

Undervisning

Lektioner, studiebesök, demonstrationer och laborativt arbete i grupp under handledning.

Examination

Närvaro vid inledande projektmöte, deltagande i studiebesök, skriftlig rapport av det egna arbetet samt muntlig presentation av hela projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin