Tillämpad plasma

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE212

Kod
1TE212
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive en grundkurs i elektromagnetism eller fasta tillståndets fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ge användbara kriterier för plasmaassisterade processer,
  • fastställa relationer mellan en process och egenskaper hos den behandlade ytan och/eller materialet,
  • göra uppskattningar av processparametrar och plasmaegenskaper,
  • välja lämplig reaktordesign och passande sätt för generering av plasma,
  • fastställa lämplighet av enskilda typer av plasma för tillämpning i material- och ytskiktsteknik, bioteknik, i nanobiotillämpningar och i miljöteknik,
  • utvärdera utrustning vad gäller olika plasmaassisterade tekniker.

Innehåll

Plasmaassisterade tekniker, grundläggande kännetecken. Generering av gasurladdningsplasma. Grundläggande plasmadiagnostik. Generering av förångade ämnen i plasma, deras transport och växelverkan med ytor. Kriterier för processval. Principer och design av konventionella och nya plasmakällor. Mikrovågsplasma. Afterglow-reaktorer. Pulsat plasma. Grunder för radikal- och jonassisterad plasmakemi. Hybridplasma och hybridprocesser. Kallt plasma vid atmosfärs- och subatmosfärstryck och dess tillämpningar. Nya trender inom plasmateknik.

Undervisning

Handledning av projektarbete.

Examination

Korta skriftliga och muntliga prov under kursens gång. Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG180, Tillämpad plasma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin