Ekonomi, redovisning och analys

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges på halvfart och är utformad som en distanskurs. Tillsammans med distanskursen Marknad och organisation 2FE014 A-nivå 15 hp motsvarar kursen A-nivån i Företagsekonomi. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig insikt i centrala problem och frågeställningar kring företagets ekonomi samt till att förbereda studenterna för fortsatta studier i företagsekonomi. De förväntade studieresultaten för varje moment redovisas nedan:

Efter kursen ska studenten kunna:

 • förklara varför företag använder resultatmått för att utvärdera och planera ekonomisk verksamhet
 • behärska hur resultat- och balansräkningar beskriver företagets ekonomi
 • behärska hur kostnader och intäkter kan användas för beslut om kunder, produkter/tjänster och organisatoriska enheter
 • behärska de grundläggande ekonomiska verktygen för investeringskalkylering
 • känna till hur olika modeller för ekonomiskt ansvar som används i företag ser ut
 • behärska grunderna i dubbel bokföring
 • redogöra för grundläggande regler kring redovisning
 • ha kunskap om lagstiftning, normgivning och redovisningsprinciper som styr årsredovisningen i aktiebolag
 • behärska ett antal grundläggande värderingsregler
 • behärska grunderna i regelverket kring redovisningen av aktiebolagens egna kapital
 • ha grundläggande kunskap om hur man läser en koncernredovisning
 • behärska några grundläggande modeller för att analysera ett företags situation
 • visa förmåga att lära av och arbeta med materialet
 • värdera trovärdigheten hos olika informationskällor

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi som syftar till att ge studenterna en bred introduktion till företagets ekonomi. Kursen behandlar följande områden:

1. Grundläggande perspektiv

2. Produktkalkylering

3. Resultatanalys

4. Investeringskalkylering

5. Dubbel bokföring och löpande redovisning

6. Årsredovisning i aktiebolag

7. Koncernredovisning

8. Räkenskapsanalys

I avsnittet Grundläggande perspektiv diskuteras varför företag använder resultatmått istället för penningflöden för att utvärdera och planera ekonomisk verksamhet. Fokus ligger på hur resultaträkning och balansräkningar beskriver företagets ekonomi, primärt i tjänste- och handelsföretag, men även i tillverkande företag. Penningflödet i företaget beskrivs som in och utbetalningar, utan hänsyn till traditionell utformning av kassaflödesanalyser. En introduktion till några olika nyckeltal och hur de kan användas avslutar avsnittet.

Avsnittet Produktkalkylering behandlar frågor kring hur kostnader och intäkter kan användas som stöd för beslut om kunder, produkter, tjänster, organisatoriska enheter och liknande. Grundmetoderna är självkostnadskalkylering och bidragskalkylering och avsnittet innehåller även en diskussion om hur, var och när de olika metoderna är användbara.

I avsnittet Resultatanalys behandlas företagets kostnadsstruktur i relation till volymändringar.

Ett av de grundläggande ekonomiska verktygen är tekniker för att utvärdera betalningar utspridda i tiden. Avsnittet Investeringskalkylering koncentreras kring att beräkna värdet idag av framtida belopp och framtida värden av belopp idag.

I avsnittet Dubbel bokföring och löpande redovisning introduceras dubbel bokföring samt konton för de grundläggande begreppen "tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader".

I avsnitt Årsredovisning i aktiebolag behandlas årsredovisningens centrala rapporter, dvs. resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Centralt är hur dessa rapporter påverkas av lagstiftning, olika redovisningsprinciper och värderingsmetoder.

Koncernredovisning - Eftersom all analys av företag bör ske med utgångspunkt från företaget som ekonomisk enhet, dvs. där koncernen och dess redovisning står i centrum, så är grundläggande kunskap om hur man läser en koncernredovisning viktig.

Avsnittet Räkenskapsanalys behandlar hur redovisningsdata via nyckeltal kan användas för att beskriva företagets lönsamhet och finansiella situation.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats. Kursen innehåller inga obligatoriska fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagarna och lärare sker i huvudsak via webbplatsen.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Examinationen sker löpande genom individuella och gruppvisa uppgifter. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter bland annat följande baskurser i Företagsekonomi: Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, Redovisning 2FE155, Kalkylering 2FE156, Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och marknad II 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Företagsekonomi A/B 2FE025, Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys 2FE944, Ekonomisk kalkylering 2FE945.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin