Masterprojekt i infektionsbiologi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MK007

Kod
3MK007
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Infektionsbiologi A2E, Medicinsk vetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 22 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Behörighetskrav

Minst 60 hp från kurser på masterprogrammet i infektionsbiologi eller motsvarande. Detta motsvarar ingående kunskap om de biologiska mekanismer som reglerar infektiösa processer, hur infektioner diagnostiseras och behandlas samt kunskap om mikrobiell epidemiologi och evolution. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna

 • söka, kritiskt granska och sammanfatta relevant vetenskaplig litteratur
 • medverka i planering av en vetenskaplig undersökning innefattande avgränsning av ett vetenskapligt problem och identifikation av relevanta metoder för att analysera detta
 • praktiskt genomföra, dokumentera, analysera och tolka resultat av en vetenskaplig undersökning, samt diskutera betydelsen av detta i ett vetenskapligt sammanhang
 • beakta samhälleliga och etiska aspekter på såväl projekt som erhållna resultat samt de möjliga konsekvenser som dessa kan leda till
 • på ett korrekt och förståeligt sätt muntligt och skriftligt redovisa och diskutera en vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt fördjupningsarbete och genomförs individuellt med handledningsstöd. I arbetet ska teoretiska och metodologiska kunskaper i infektionsbiologi tillämpas, breddas och fördjupas utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Arbetet innebär litteratursökning, projektplanering, praktiskt utförande av projektet och kritiska analyser av egna resultat och relevant vetenskaplig litteratur, samt muntlig och skriftlig redovisning. Studenter som utför forskningsarbete vid institution/motsvarande förväntas delta i institutionens/forskningsgruppens reguljära seminarieverksamhet.

I arbetet ingår följande moment:

 • skriftlig presentation av projektplan inklusive tidplan
 • praktiskt genomförande av utarbetad projektplan
 • skriftlig sammanställning av uppnådda resultat
 • muntliga presentationer, inkluderande försvar och diskussion av arbetet
 • populärvetenskaplig presentation i posterformat
 • skriftlig kritisk analys av annan students skriftliga rapport

Examination

För godkänd kurs krävs att

 • examinator har godkänt ovanstående delmoment och att dessa redovisats enligt särskilda instruktioner
 • handledare har bedömt det praktiska arbetet samt skriftlig och muntlig presentation och att dessa utförts i enlighet med projektplanen och inom tidsramen för projektet
 • studenten närvarat vid övriga kurskamraters slutredovisning

För att avslutad kurs ska registreras ska du, enligt särskilda instruktioner, publicera och arkivera, alternativt endast arkivera din uppsats i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin