Nationella minoritetsspråk i Sverige

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA028

Kod
5FA028
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att ge översiktliga kunskaper i de nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige förr och nu samt deras möjligheter att bevaras och utvecklas som en del av det svenska kulturarvet.

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • kunna redogöra för de nationella minoritetsspråken och deras specifika förhållanden i Sverige
  • kunna redogöra för den minoritetspolitiska utvecklingen i Sverige
  • visa översiktlig kännedom om den europeiska minoritetspolitiken
  • visa kännedom om vad minoritetspolitiken innebär i praktiken
  • visa kännedom om språklig och kulturell revitalisering beträffande nationella minoriteter

Innehåll

Kursen är ämnesöverskridande och vänder sig till språkstuderande och andra grupper av intresserade, såsom lärare, lärarutbildare och tjänstemän ansvariga för invandrar- eller minoritetsfrågor m.fl. Teman som behandlas under kursen:

  • Orientering om de nationella minoritetsspråken i Sverige.
  • Språkplanering och språkvård i minoritetsspråkssammanhang: purism, frågan om språk och dialekt.
  • Officiell politik gentemot minoritetsspråken: internationella konventioner, implementering av besluten, internationella jämförelser.
  • Språkbevarande, språkbyte och språklig revitalisering, gräsrotsverksamhet för att stärka dessa språk; attityder till minoritetsspråken hos majoriteten och hos talarna själva.
  • Kulturyttringar på de nationella minoritetsspråken och kulturens roll i språklig revitalisering.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och tutorials som är koncentrerade till tre undervisningstillfällen/heldagar.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin