Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EH414

Kod
2EH414
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2018
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen

Allmänt

Denna kurs är en kärnkurs i ekonomisk historia inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse.

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • på ett fördjupat sätt redogöra för och diskutera några huvuddrag i allmän och svensk ekonomisk historia under 1800- och 1900-talen.
  • självständigt och kritiskt analysera några av de klassiska verken inom detta område.
  • muntligt och skriftligt reflektera över hur dessa verk påverkat utvecklingen av ämnet ekonomisk historia.
  • ställa ämnet ekonomisk historia i relation till andra samhällsvetenskapliga ämnen genom att självständigt identifiera och formulera centrala frågor för ekonomisk-historisk forskning.

Innehåll

I denna kurs fördjupas studierna av några centrala teman och frågeställningar i allmän och svensk ekonomisk historia för tiden från och med den industriella revolutionen. De teman som behandlas är industrialiseringsprocessen, industriföretagandets och arbetsmarknadens förnyelse samt betydelsen av institutionella förhållanden. Förutom rent ekonomiska aspekter på samhällsförändringen, tas även sociala och kulturella aspekter upp. Utgångspunkten tas i vetenskapliga verk som starkt påverkat utvecklingen av ämnet och därigenom blivit något av ekonomisk-historiska klassiker. Litteraturen väljs så att olika teoretiska och metodologiska angreppssätt representeras och kommer i undervisningen att problematiseras med avseende på klass- och genusperspektiv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin