Franska D, självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5FR041

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR041
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp franska med ett självständigt arbete.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap

- kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

- kunna samla in, ordna och analysera ett relevant material

- kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur

- kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska skriftligt presentera den genomförda undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad franska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin