Spanska D, språkvetenskap II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SP027

Kod
5SP027
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp spanska med ett självständigt arbete.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska

- med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade

specialområdet

Innehåll

Orientering om olika språkvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något

centralt problem inom spansk språkvetenskap.

Undervisning

Självständig läsning av litteratur vald efter samråd med examinator.

Examination

Skriftlig eller muntlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska D1 eller D2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin