Att sätta värde på prevention - ekonomiska aspekter av hälsoinvesteringar

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FV299

Kod
3FV299
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 28 april 2020
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva innebörden av och möjligheterna för prevention
 • beskriva ekonomiska modeller kring investeringar i prevention
 • beskriva olika teorier kring en samhällseffektiv fördelning av resurser och ett hälsoekonomiskt synsätt
 • redogöra för grundläggande principer vid hälsoekonomiska utvärderingar av prevention

FÄRDIGHETER OCH FÖRMÅGOR

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • använda ekonomiska modeller i resonemang kring investeringar i för prevention
 • tillämpa ekonomiska verktyg och metoder för utvärderingar av preventiva insatser
 • genomföra beräkningar och skatta hälsoeffekter och kostnader relaterade till prevention
 • visa förmåga till kritisk granskning av vetenskapliga studier inom hälsoekonomi
 • skapa beslutsunderlag för att värdera kostnadseffektivitet av olika insatser inom folkhälsa

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • jämföra marginalnytta och marginalkostnader för beslut kring preventiva insatser
 • jämföra, värdera och bedöma kostnadseffektivitet av preventiva insatser
 • argumentera för värdet av hälsoekonomiska beslutsunderlag vid implementering av folkhälsoinsatser

Innehåll

Kursen berör hälsorelaterad prevention, ekonomiska drivkrafter till investeringar i prevention och metoder för att mäta och värdera effekter av preventiva insatser i hälso- och monetära termer. Efter en övergripande introduktion om prevention och hälsoekonomi förklaras ekonomiska modeller av prevention, hälsobeteende och dess påverkan på den socioekonomiska gradienten i hälsa. Kursen kommer sedan att övergå till hälsoekonomiska utvärderingar - att mäta kostnader, hälsoeffekter och kostnadseffektivitet för preventiva insatser för att sedan tillämpa resultaten och använda dem för beslutstöd vid prioritering av begränsade samhällsresurser.

Kursen består av fyra delar:

 1. beskrivning av olika typer av prevention och övergripande introduktion av hälsoekonomi;
 2. ekonomiska modeller av prevention, hälsobeteende och dess påverkan på den socioekonomiska gradienten i hälsa;
 3. hälsoekonomiska utvärderingar - att mäta kostnader, hälsoeffekter och kostnadseffektivitet för preventiva insatser;
 4. tillämpning av hälsoekonomiska analyser för beslutstöd vid prioritering av resursfördelning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, obligatoriska metod- och litteraturseminarier samt räkneövningar. Både individuellt arbete och grupparbete kommer att förekomma under kursen, vilket inkluderar både skriftliga och muntliga redovisningar.

Examination

För godkänd kurs krävs deltagande i samtliga obligatoriska moment d.v.s. metod- och litteraturseminarier samt godkänd på inlämningsuppgifter. Examination av kursens uppställda mål kommer att ske kontinuerligt under kursens gång i form av individuella- och gruppbaserade skriftliga uppgifter. I examinationen ingår även en tentamen efter halva kursen som

ska examinera kunskapsmålen, samt ett PM som ska redovisas muntligt och skriftligt och uppnå målen för färdigheter, värderingsförmågor och förhållningsätt. Halvtidstentamen värderas till 3,5 poäng och PM (inklusive individuella- och gruppbaserade skriftliga uppgifter under kursens gång) värderas till 4 poäng.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Högst 30% av obligatoriska moment (deltagande vid seminarier) kan ersättas med skriftlig uppgift.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin