Examensarbete E1 i hållbar och innovativ hantering av naturresurser

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV193

Kod
1GV193
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 24 augusti 2020
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kurser i hållbar utveckling om minst 30 hp på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa på djupgående kunskaper inom en självvald del av området hållbar utveckling
  • på ett kreativt sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer allt inom givna tidsramar
  • söka och på ett kritiskt sätt tolka, tillämpa och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur med koppling till den valda frågeställningen
  • redovisa sina resultat skriftligen, på ett välstrukturerat sätt och på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
  • ge opposition med fokus på konstruktiv kritik till andras examensarbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas på en lämpligt utvald problemställning. Arbetet genomföres under handledning från handledare med professionell koppling till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt med relevans för den valda frågeställningen.

Undervisning

Handledningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning.

Examination

Godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport och en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska samt en vetenskaplig sammanfattning på engelska. Studenten ska också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet måste vara korrekt registrerat i databasen DIVA för att inrapportering av slutligt kursbetyg ska göras.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin