Socialpsykologi B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC026

Kod
2SC026
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialpsykologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 juni 2020
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Sociologi och socialpsykologi A eller Socialpsykologi A

Mål

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.

* Socialpsykologisk teori II, 15 hp

* Metod och analys II, 15 hp

Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för relevanta perspektiv, teorier och begrepp inom den sociologiska socialpsykologin
  • visa kunskaper om och kunna redogöra för grunddragen i den sociologiska socialpsykologins uppkomst och utveckling
  • integrera, jämföra, granska och värdera olika socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp
  • använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp för att självständigt och kritiskt analysera och utvärdera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle
  • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten.

2. Metod och analys II 15.0 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:

  • visa förmåga att kritiskt reflektera kring metodval och datainsamlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv
  • kunna välja och värdera lämpliga metoder och tillvägagångssätt relativt ett givet forskningssyfte
  • visa förmåga att planera och genomföra olika former av datainsamling
  • kunna analysera olika former av data med hjälp av relevanta analysmetoder
  • kunna presentera egna analyser och diskutera metodologiska frågor skriftligen och muntligen.

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning av kursen Sociologi och Socialpsykologi A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av socialpsykologisk analys och forskning. Kursen består av två delkurser.

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.

* Socialpsykologisk teori II, 15 hp

* Metod och analys II, 15 hp

Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp

Delkursen fördjupar den kunskap som studenten tillägnat sig på A-nivå genom att utveckla sin förståelse av samt förmåga att använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp i syfte att analysera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle. Såväl klassiska som moderna socialpsykologiska perspektiv och teorier på individen som samhällsvarelse behandlas. Delkursen tar även upp den sociologiska socialpsykologins dominerande idétraditioner samt dess uppkomst och utveckling.

2. Metod och analys II 15.0 hp

Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att mer utförligt tillämpa olika metodologiska perspektiv. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska/socialpsykologiska undersökningar, samt kunna kritiskt diskutera olika metodologiska val och perspektiv. Delkursen innehåller tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material såsom observationer, intervjuer, texter samt numeriska data. Metodrelevanta frågor av tillämpningsövningarna samt resultat av analyserna diskuteras muntligt och skriftligt i form av grupparbete samt i skriftliga individuella fördjupningsarbeten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 3 av 4 moduler som kursen innehåller. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver kursen i Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin