Vindkraft - planering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV196

Kod
1GV196
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och reflektera över fysisk planering och policy för vindkraftsetablering
  • analysera det fysiska planeringsarbetet för vindkraft
  • identifiera och reflektera över vindkraftens miljöpåverkan
  • redogöra för hur man tar hänsyn till opinion och skapar dialog kring vindkraftsetableringar
  • beskriva och reflektera över tillståndsprocessen för ett vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen behandlar ämnen som energipolitik, ekonomiska styrmedel, fysisk planering och tillståndsprocessen för vindkraft. Här ingår planeringsstrategier och planeringsmetoder, konsekvenser på miljö och landskap, opinion och acceptans. Vidare ska förvärvade kunskaper tillämpas genom att studenten gör en analys av fysisk planering för vindkraft.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (6 hp) och en skriftlig projektuppgift (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1GV058, 1GV117 eller 1GV175 Vindkraft - planering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin