En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV199

Kod
1GV199
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Allmänt

Tillhör biområdet Hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och förklara framväxt, olika dimensioner och tolkningar av konceptet hållbar utveckling;
  • redogöra för traditioner och metoder inom interdisciplinär- och transdisciplinär forskning;
  • beskriva och kommunicera människans beroende av naturen;
  • redogöra för och förklara komplexiteten av förhållandet mellan människa, samhälle, saker och ting samt vår naturliga miljö;
  • kritiskt redogöra för nutida miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor inom hållbar utveckling;
  • identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till maktrelationer, etiska dilemman och konflikter som kan uppstå inom hållbarhetsarbete.

Innehåll

Under kursen utforskas vad hållbarhet är och hur människan kan närma sig en hållbar livsstil i dagens komplexa värld. Hållbarhetsutmaningar håller sig inte inom disciplinära kategorier och har inga enkla lösningar. Därför ges en introduktion till verkliga, komplexa hållbarhetsutmaningar, baserat på litteratur hämtad från naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, tvärvetenskaplig teori och insikter från hållbarhetsutmaningar runt om i världen. Kursen utforskar hur människans sociala, kulturella och ekonomiska system kan samverka inom ekologiska system. Grunden för denna kurs är att utforska olika vägar för att nå en framtid som präglas av hållbarhet genom exempelvis naturbaserade lösningar, regenerativa alternativ till ekonomisk tillväxt, social rättvisa rörelser, historisk ekologi och omsorgsetik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursion, övningar, workshops, seminarier samt projektarbeten.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer, både individuellt och i grupp (8 hp), och aktivt deltagande i övningar, workshops och seminarier (7 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin