Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS106

Kod
5NS106
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • skriva ett kort självständigt arbete inom ett vetenskapligt område med tydlig struktur, adekvat ordförråd och välfungerande grammatik
  • läsa, diskutera och ge respons på text av akademisk karaktär
  • bearbeta text utifrån respons.

Innehåll

Kursen är en fristående fortsättning på 5NS139: Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk.

De studerande skriver ett självständigt arbete inom ett valfritt vetenskapligt område och får individuell återkoppling kontinuerligt. Det självständiga arbetet syftar till att utveckla ett avancerat och ämnesrelaterat ordförråd och förmåga att producera text med tydlig struktur och i vetenskapliga texter vanligt förekommande grammatiska konstruktioner. Syftet med kursen är att utveckla ett välfungerande skriftspråk för fortsatta akademiska studier.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. De studerande arbetar enskilt och i grupp med olika typer av uppgifter. De studerande förväntas aktivt bedriva självstudier, och hemuppgifter förekommer i stor utsträckning.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. För godkänt resultat krävs godkända obligatoriska uppgifter. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

​En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studenten examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin