Kunskap, identitet och makt i tidigmodern filosofi och vetenskap

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LH004

Kod
5LH004
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

-redogöra för de historiska processer som format vetenskaplig och filosofisk kunskap.

-visa förmåga att analysera tidigmodern vetenskap och filosofi genom begrepp som praktiker, cirkulation, maktrelationer och identitetsformering.

-kritiskt reflektera kring hur centrala analytiska begrepp vuxit fram och utvecklats inom vetenskaps- och filosofihistoria.

Innehåll

Filosofi och vetenskap har ofta beskrivits som ett sökande efter objektivt fastställd kunskap, frikopplat från forskares subjektivitet och personliga preferenser. Detta objektivitetsideal, som lyfts fram som en garanti mot kvasivetenskap och fejkade nyheter, är dock paradoxalt nog baserat på normer om hur trovärdiga forskare ska se ut, tala, och presentera sig för omvärlden. Kursen undersöker hur dessa normer vuxit fram historiskt, vad de säger om relationen mellan objektiv kunskap och utövarnas identitet, och hur de kan ses som ett uttryck för makt. Dessa idéer om objektivitet växte fram under tidigmodern tid, och kursen tar därför sin utgångpunkt i aktuell forskning om denna period. Vetenskaps- och filosofihistoriker har på olika sätt argumenterat för att kunskapsproduktion var oskiljbar från frågor om identitet, makt och trovärdighet. Tillsammans belyser de ett komplicerat förhållande mellan objektiv kunskap och utövares identitet. Har objektivitet alltid varit en uttalad målsättning för filosofi och vetenskap? Hur har filosofer och vetenskapsmän presenterat sig som trovärdiga för sin samtid? Hur har deras identitet formats i relation till historiska maktrelationer, så som exempelvis genus och kolonialism? Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för de historiska processer som format vetenskaplig och filosofisk kunskap, och att ge verktyg till att problematisera olika kunskapsformer utifrån begrepp som identitet och makt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skrivuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin