Marknadens idéhistoria

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LH005

Kod
5LH005
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna redogöra kritiskt och med ett historiskt perspektiv för skiftande marknadsidéer i ett långt historiskt perspektiv, men med särskilt fokus på 1900-talet:

-Sätta begreppet marknad som politisk kategori i relation till andra kategorier som stat, samhälle, individ eller ekonomi, i precisa historiska rum

-Redogöra för hur denna marknad konstitueras historiskt, politiskt och vetenskapligt, från klassisk politisk ekonomi till neoklassisk och nyliberal begreppsbildning

-Ge exempel på marknad som ett system av kunskap, expertis, artefakter och instrument över nationella och globala rum

Innehåll

Denna masterkurs handlar om hur marknaden tänkts, diskuterats och konstituerats i västerländsk politisk historia. Särskilt fokus ligger på hur vi kan förstå den ideologiska, vetenskapliga och maktpolitiska bakgrunden till marknadsidéernas växande genomslag under perioden från 1970-talet och framåt. Hur skiljer sig de nya föreställningar om marknaden som under denna tid kom att alltmer dominera ekonomisk och politisk utveckling från klassiska föreställningar om ekonomi och marknad? Kursen tar sin utgångspunkt i ett växande forskningsfält som internationellt kallas intellectual history, och som bl. a. särskilt intresserat sig för ekonomiska idéers spridning och cirkulation i ett globalt rum. Västvärldens idéutveckling kommer att kontextualiseras i en ny global problematik som efter 1970 handlar både om nya insikter kring miljöfrågan och om nya globala relationer. Kursen första del ger kunskap om klassiska föreställningar om ekonomi och marknad som ett system av moral och värde i s.k. politisk ekonomi. Dess andra del undersöker marknadens idéhistoria från sent 1800-tal till mellankrigstiden, inklusive föreställningar om expansion och tillväxt. Dess tredje del behandlar samtiden dvs. från 70-talet och framåt. Vi intresserar oss då särskilt för ekonomisk expertis i ett transnationellt och globalt rum, för föreställningar om tillväxt och kapitalistisk organisation, och för hur föreställningar om marknad samspelar med historicitet och temporalitet. Kursen avslutas med en övningsuppgift kring marknadens kulturhistoria.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skrivuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin