Virtuell utveckling av automatiserade produktionssystem

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS319

Kod
1TS319
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till industrial analytics samt Programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva begreppen cyberfysiska produktionssystem, digitala tvillingar, emulering och virtuell driftsättning,
  • beskriva automationsprocessens olika faser och den virtuella driftsättningens vikt i denna process,
  • beskriva huvudkomponenter i automatiserade produktionssystem,
  • redogöra för lämpliga tillämpningsområden för emulering och virtuell driftsättning,
  • skapa och testa enkla styrprogram för industriella system,
  • använda emulering för utvärdering av design, utveckling och konstruktion av automatiserade produktionssystem,
  • tillämpa de förvärvade kunskaperna och färdigheterna för att genomföra ett projekt i virtuell driftsättning.

Innehåll

Cyberfysiska produktionssystems komponenter, svårigheter och förtjänster. Grunderna i automation av produktionssystem och olika automationsbegrepp såsom pneumatik, hydraulik, ställdon, givare, industrirobotar, automatiska truckar, rullbanor, och PLC (programmable logic controller). Genomgång av automationsprocessens olika faser. Introduktion till programmerbara styrsystem. Grunderna i PLC-programmering. Digitala tvillingar, emulering och virtuell driftsättning i olika tillämpningsområden. Design, konstruktion och simuleringar i programvaran Simumatik 3D.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning av projektuppgift.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt muntlig och skriftlig projektredovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin