Industriell ekonomi III: projekt i affärs- och teknikutveckling

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS320

Kod
1TS320
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

60 hp inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, inklusive Industriell ekonomi I: företagets funktioner. Industriell ekonomi II: organisering, produktion och marknad ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett projektarbete i affärs- och teknikutveckling i en mindre grupp inom givna tidsramar,
  • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
  • söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
  • skriftligt och muntligt redovisa analysen av problemställningen, identifiera möjliga lösningar samt argumentera för vald lösning, med hänsyn tagen till relevanta tekniska, ekonomiska, etiska, och hållbarhetsaspekter,
  • diskutera projektet i relation till projektledningsteori, särskilt gruppdynamik och målstyrning.

Innehåll

I kursen genomförs i grupp en komplex projektuppgift i ämnet industriell ekonomi. Projektuppgiften relaterar till aktuella problemställningar i teknikintensiva organisationer. I kursen ingår projektledning, projektplanering, gruppdynamik samt skriftlig och muntlig rapportering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin