Jordens resurser

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV008

Kod
1GV008
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 november 2020
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva sammansättningen av, och samspelen mellan, atmosfär, hydrosfär, biosfär och litosfär
  • identifiera och beskriva vikten av de biotiska och abiotiska naturresursernas förekomst och fördelning på jorden
  • förklara sambanden mellan de naturliga kretslopp som sätter gränsvärden för bildning, förekomst och kvalitet hos abiotiska och biotiska naturresurser
  • sammanfatta de miljöproblem som orsakas av exploatering och hantering av naturresurser
  • förklara och tillämpa begreppet miljöanalys avseende naturresurser och energiutnyttjande
  • avgöra vilka specialkompetenser och ämneskunskaper som behövs i frågor som rör naturresursområdet, samt ha god kunskap om var denna kompetens/kunskap kan sökas.

Innehåll

Naturresursernas (abiotiska såväl som biotiska) förekomst, bildning och fördelning på jorden och de grundläggande processer som styr detta. Jordens kretslopp i geologiskt/hydrologiskt och systemekologiskt perspektiv. Ekosystemtjänster, ekologiska processer och biologisk mångfald. Användning av naturresurser. Resursutnyttjande, påverkan på miljö och hälsa, ekologisk resiliens. Klimatvariationer. Miljörätt.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, fallstudier och seminarier. Deltagande i projektarbeten, studiebesök, fallstudier och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig hemtentamen (7 hp) samt godkända obligatoriska uppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin