Avancerad funktionell programmering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL450

Kod
1DL450
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 40 hp datavetenskap och 20 hp matematik. Programmeringsteknik II och Funktionell Programmering I, alternativt Programkonstruktion, eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen tar upp olika funktionella programspråk samt begrepp och tekniker för funktionell programmering. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och använda olika evalueringsstrategier såsom strikt och icke-strikt, lat, sekventiell och parallell evaluering,
  • förklara och använda lat evaluering för att förenkla programstrukturer och för att definiera oändliga datastrukturer,
  • förklara och använda makrobegreppet, speciellt hur det kan användas för att definiera nya programkonstruktioner,
  • förklara och använda actor-modellen i funktionell programmering,
  • förklara och använda begreppen bindning, currying, fortsättning (continuation), metaprogrammering, monad, svansrekursion, typer, parametrisk och ad-hoc polymorfi,
  • konstruera program i olika funktionella programspråk med användning av ovanstående begrepp och tekniker,
  • analysera och värdera skillnader och likheter mellan funktionella programspråk.

Innehåll

Programmering i ett urval funktionella programspråk (t.ex. Haskell, Erlang och Lisp). Lat evaluering, parallellism, concurrency, metaprogrammering. Begrepp som bindning och polymorfi. Programmeringstekniker som fortsättningar och monader. Jämförelser mellan språken.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och programmeringsuppgifter.

Examination

Muntliga presentationer, skriftliga uppgifter och programmeringsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin