Programmeringsteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD433
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 januari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara vad ett givet program i Python utför;
  • använda befintliga moduler såsom Pythons standardbibliotek och NumPy utifrån deras dokumentation och andra resurser;
  • analysera och lösa problem med hjälp av programmeringskonstruktioner;
  • använda en programutvecklingsmiljö;
  • testa och felsöka program;
  • redogöra för de grundläggande begreppen modul, funktion, klass, objekt och därtill hörande underbegrepp;

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Strukturering av kod: begreppet modul, funktion, klass, objekt, omfång (inklusive att skilja på omfången global, lokal, klass, instans).

Algoritmelement: tilldelning, sekvens, selektion, iteration. Aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning. Typiska idiom i Python.

Programmering: skriva program, funktioner, klasser och använda färdiga moduler. Programflöde.

Programmeringsteknik: implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin