Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV153

Kod
1GV153
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik/naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över grunderna i vetenskapligt arbete, metoder och processen från problemformulering till redovisning av resultat och slutsatser.
  • genomföra en litteraturöversikt och formulera forskningsfrågor som är tydliga, stringenta och ger ett relevant bidrag till forskningsfältet samt följer tidsplanen.
  • reflektera över det metodologiska angreppsättet som är passande för en specifik studie samt motivera dess användning.
  • förklara kvalitativa och kvantitativa angreppssätt och bedöma när de är tillämpliga.
  • tillämpa relevanta begrepp och verktyg för statistisk analys samt att avgöra deras tillämpbarhet för att analysera statistisk data relaterad till vindkraftsprojektering.
  • granska och sammanfatta resultat på ett tydligt sätt samt ge argument som stödjer slutsatserna.
  • författa och färdigställa projektuppgift med lämplig struktur, avsnitt och innehåll för en forskningsdesign inom givna tidsramar.

Innehåll

Den här kursen introducerar grunderna i vetenskapligt arbete. Detta inkluderar att identifiera forskningsproblem och formulera tydliga forskningsfrågor samt kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, statistisk analys, datainsamling och design av experiment. Stegen i akademiskt resonerande och slutledning samt strukturen i vetenskapliga texter och uppsatser på avancerad nivå behandlas också.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga rapporter (3 hp), muntlig presentation och aktivt deltagande i seminarier (4 hp) och tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin