Att driva, leda och utveckla hållbara besöksnäringsföretag

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG435

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG435
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv,
  • kritiskt diskutera hur entreprenörskap och företagande inom besöksnäringen kan bidra till hållbar regional utveckling,
  • redogöra för och problematisera vad som kännetecknar hållbart företagande i besöksnäringen samt vilka förutsättningar och möjligheter detta innebär för ledning, marknadsföring samt strategisk affärsutveckling i sådana företag,
  • analysera omvärldsförutsättningar för hållbart företagande och entreprenörskap i besöksnäringen, samt föreslå strategier för att identifiera, realisera och vidareutveckla nya affärsidéer med bas i en sådan analys,
  • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till hållbar strategisk affärsutveckling, samt att resonera kring hur sådan affärsutveckling kan drivas och finansieras i olika typer av besöksnäringsföretag,
  • redogöra för hur det etablerade besöksnäringsföretaget kan bygga system och rutiner för att systematiskt bevaka affärsutfall och omvärldsdata för strategisk affärsutveckling med ett särskilt fokus på hållbart företagande.

Innehåll

Hållbarhet och utvecklande ledarskap i besöksnäringen. Modeller för samarbete med strategiska partners (myndigheter, organisationer och företag) för hållbar destinationsutveckling. Strategier för att välja och engagera kunder och medarbetare för hållbart företagande och affärsutveckling i besöksnäringen. Verktyg och metoder för att analysera och utveckla företag. Kundanalys, segment och segmentering som bas för målgruppsbestämning i besöksnäringsföretag. Marknadskommunikation, prissättning och försäljning, rapportering samt analys av utfallsdata som underlag för styrning och utveckling av företag i besöksnäringen. Olika perspektiv på värde och värdeskapande för hållbart företagande. Etiska perspektiv på hållbar tjänsteproduktion. CSR-strategier och deras roll i företagets strategiska utveckling. Affärsjuridik och försäkringsfrågor för tjänsteverksamheter i besöksnäringen.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter (10 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1TG425 Att driva och leda besöksnäringsföretag eller 1TG426 Strategisk utveckling av besöksnäringsföretag.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin