RNA - struktur, funktion och biologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG388

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG388
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp varav (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, eller (3) antagen till Masterprogram i kemi, inriktning biokemi eller kemisk biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Genom kursen ska studenten uppnå fördjupad kunskap om RNA-molekylens olika biologiska funktioner samt om hur processer i celler regleras av RNA, RNA-bindande proteiner och ribonukleoproteinkomplex.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion
  • förklara hur RNA molekyler deltar i kontrollen av levande cellers egenskaper
  • redovisa hur RNA-molekylers funktion regleras av proteiner och små ligander
  • utvärdera och redovisa praktiska tillämpningar av RNA-molekylens medicinska och biotekniska möjligheter
  • förklara hur man kan lösa biologiska problem med metoder som baseras på RNA-molekylens egenskaper
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade experiment som behandlar aktuell problemställning inom RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion, samt att kritiskt granska resultaten och generera testbara hypoteser utifrån dessa experiment
  • kritiskt analysera vetenskaplig litteratur i området
  • presentera och försvara sammanfattningar baserade på originallitteratur i området.

Innehåll

RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion i prokaryota och eukaryota system inklusive deras virus. Användning av RNA baserad metodologi inom medicinska och biotekniska tillämpningar. RNA-molekylens roll och betydelse i reglering av genuttryck. Interaktion mellan RNA-molekyler. Interaktion mellan RNA och protein. Interaktion mellan RNA och små molekyler. RNA molekylens roll i ett evolutionärt perspektiv. Metalljoners egenskaper och deras betydelse för RNA molekylens funktion. Biokemiska, genetiska och fysiologiska metoder för att studera RNA molekylens roll och egenskaper. Laborationer som belyser RNA molekylens funktionella roll.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, webbaserade uppgifter, seminarier, ett litteratursymposium och laborationer. Deltagande i seminarier, symposium, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Laborationer 2 hp; Seminarier och symposium 3 hp; Teori 10 hp

Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer redovisade enligt riktlinjerna. Aktivt deltagande fordras i seminarier och symposium samt seminarie- och symposiepresentation. Teorin examineras genom skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG330 Mikrobiell och kemisk genetik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin