Komplexa system i teknik och samhälle - teknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA455

Kod
1FA455
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

145 hp inklusive Uppsats STS och 90 hp inom teknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda probabilistiska metoder och verktyg för säkerhetsanalys,
  • genomföra övergripande analyser av komplexa system med hänsyn till människa, teknik och organisation,
  • identifiera, tillämpa och bedöma olika modeller för PSA och MTO riskanalys i verkliga situationer,
  • diskutera teknikens möjligheter och risker samt växelverkan mellan tekniken och människan,
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera problemställningar, lösningar och slutsatser,
  • granska och opponera på en teknisk rapport.

Innehåll

Kursen ges som en projektkurs där studenterna gör en säkerhetsanalys av ett komplext dynamiskt system. Studenterna ska i grupparbete genomföra en Probabilistisk SäkerhetsAnalys (PSA) och en Människa, Teknik och Organisation (MTO) analys. Beroende på projektval och handledartillgång kan projekt göras inom kärnteknisk verksamhet, IT-system, industri, transportsektorn, eller något annat komplext system.

PSA: risk, riskvärdering, riskhantering, händelseträd, felträd, primära komponenter och topphändelser, snitt och vägar, binära system, strukturfunktion, tillgänglighet och otillgänglighet, common cause failure, livslängdsfördelningar, osäkerhet i PSA, databaser.

MTO: systembegreppet, human reliability analysis, säkerhetskultur, organisatorisk säkerhet, sharp-end blunt-end, felhandlingar och överträdelser, barriärer, beteende, kognitiv ergonomi, human factor engineering, mänsklig kognition, kognitiva system, resilience engineering.

Undervisning

Föreläsningar, datorlaboration, grupp- och projektarbete.

Examination

Skriftliga projektrapporter om PSA (4 hp) och MTO (4 hp). Muntlig projektredovisning (1 hp). Skriftlig opponering (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin