Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE055

Kod
1GE055
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp geovetenskap och Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de långsiktiga globala miljöförändringar som kännetecknar kenozoikum och kvartärtiden
  • förklara drivmekanismer för klimatövergångar och deras interaktioner
  • kritiskt bedöma de stora debatterna kring viktiga övergångar i det globala klimatet, såsom pleistocenrevolutionen, uppkomsten av kvartära glaciationer samt utvecklingen och inverkan av det asiatiska monsunsystemet
  • förklara de viktigaste klimatproxymetoderna som används för att rekonstruera paleoklimatet

Innehåll

Övergången till kvartära istidsförhållanden präglas av många stora klimatförändringar och utgör en del av en längre global nedkylningstrend över kenozoikum. Kursen behandlar debatter om drivkraften bakom grundläggande förändringar i jordsystemet över flertusenåriga och tektoniska tidsskalor, såsom uppstarten av kvartärperioden, pleistocenrevolutionen och uppkomsten av monsuncirkulation. Studenter kommer att diskutera och engagera sig i rekonstruktionen av miljöförändringar med hjälp av studier kring viktiga långtidsarkiv såsom löss och marina sediment samt beskriva tektoniska drivkrafter som formar vår nuvarande klimatepok.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt övningar.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamen (3 hp), deltagande i övningar och seminarier (1 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av ett projekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin