Examensarbete E i hållbar utveckling

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV038

Kod
1GV038
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kurser i hållbar utveckling om minst 30 hp på avancerad nivå inklusive Interdisciplinär praxis (MX0139 SLU) eller Energi, vatten och livsmedel (1GV059). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa på djupgående kunskaper inom en självvald del av området hållbar utveckling
  • söka och på ett kritiskt sätt tolka, tillämpa och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur med koppling till den valda frågeställningen
  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt professionellt kunna presentera arbetet muntligt och skriftligt
  • redovisa sina resultat på korrekt och sakligt sätt för olika målgrupper inom såväl vetenskapliga som samhälleliga områden
  • ge opposition med fokus på konstruktiv kritik till andras examensarbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas på en lämpligt utvald problemställning. Arbetet genomföres under handledning från handledare med professionell koppling till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt med relevans för den valda frågeställningen.

Undervisning

Handledningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning.

Examination

Godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport och en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska samt en vetenskaplig sammanfattning på engelska. Studenten ska också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde .

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet måste vara korrekt registrerat i databasen DIVA för att inrapportering av slutligt kursbetyg ska göras.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin