Turism och miljömässig hållbarhet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV167

Kod
1GV167
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta och tolka turismens beroende av resurser, värden och tjänster hos ekosystem och landskap
  • analysera turismens miljöpåverkan i olika rums- och tidsskalor
  • diskutera och tillämpa begreppet stark hållbarhet i en kontext av turism

Innehåll

Identifiering och kategorisering av turismens miljöpåverkan studeras i en kontext av hållbar utveckling. Modellen för stark hållbarhet tillämpas genom att bekräfta att miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster utgör en förutsättning för samhällelig och ekonomisk utveckling. Olika sätt att mäta och kvantifiera miljöpåverkan från transporter, resursanvändning, mm gås igenom, med tonvikt på begrepp och verktyg som ekologiska fotavtryck och klimatavtryck. Rumsliga och tidsmässiga variationer i miljöpåverkan analyseras sedan mellan olika typer av turism. Genomgående studeras även proaktiva lösningar och förslag på att minska miljöpåverkan från turism.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt övningar och seminarier (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin