Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV168

Kod
1GV168
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och reflektera över ekonomiska teorier och metoder relevanta för att utvärdera naturbaserad turisms samhällsekonomiska kostnader och fördelar
  • sammanfatta förvaltningsmodeller för friluftsliv och naturturism från ett social-ekologiskt perspektiv
  • sammanfatta relevansen av privata, miljövänliga beteenden och marknadsbaserade lösningar för naturbaserad turism och hållbarhet

Innehåll

Kursen introducerar och konceptualiserar naturturism. Naturbaserade resurser, tjänster och värden som bas för friluftsliv och naturturism presenteras. Tvärvetenskapliga begrepp som ekosystemtjänster och social-ekologiska system är centrala för att beskriva, värdera och förvalta mångfalden av kvaliteter hos ekosystem och landskap samt deras mänskliga dimensioner. Kursen behandlar även miljöekonomisk teori och metod för samhällsekonomisk värdering av friluftsliv och naturturism samt kostnader för miljöpåverkan. Olika förvaltningssystem för att restaurera, bevara och skydda naturmiljöer studeras i en kontext av hållbar naturbaserad destinationsutveckling. Kritisk analys av möjligheter och begränsningar för privata, marknadsbaserade insatser som miljömärkning och ekoturism är en central del av detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier, studiebesök samt projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), övningar och seminarier (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (7 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin