Populationsgenetisk analys

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB514

Kod
1MB514
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1F, Biologi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp samt (1) Molekylär evolution, eller (2) Evolutionära processer, eller (3) Genetisk och molekylär växtbiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om teori och analysmetoder inom populationsgenetiken.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • lösa biologiska problem med hjälp av populationsgenetiska principer.
  • förklara principerna för populationsgenetiken.
  • identifiera relevanta populationsgenetiska problemställningar och formulera strategier för att lösa problemen.
  • utnyttja tidigare kvantitativa kunskaper (matematik, statistik, programmering) för att lösa genetiska problem.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion där baskunskaper repeteras (nedärvning och mendelsk genetik), därefter följer kursens två huvudblock:

  • Populationsgenetikens principer: allelfrekvenser, allelefrekvensspektrum, kopplingsojämvikt, genetisk diversitet och mått på diversitet, Wright-Fisher-modellen, koalescensteori, inavel, populationsstruktur och selektion.
  • Populationsgenetisk analys: koalescensteori och simuleringar, skattning av parametrar (mutationstakt, rekombinationstakt) och neutralitetstest. Exempel på komplexa modeller.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov 4 hp; redovisade analysuppgifter 1 hp..

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin