Tänk som en antropolog! En introduktion

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA107

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA107
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till kultur- och socialantropologins ämnesområde samt att ge kunskaper om social och kulturell variation i ett globalt perspektiv. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för antropologins perspektiv, arbetssätt och vetenskapliga begreppsapparat.

Innehåll

Kursen presenterar ämnets historia och dess teoretiska och metodologiska utveckling. Genom att diskutera etnografi som empirisk vetenskap, metod och beskrivning öppnas den antropologiska verktygslådan med centrala nyckelbegrepp som tillämpas på etnografiska exempel från olika delar av världen. Kursen tar också upp relationen mellan antropologi som akademisk disciplin och publikt engagemang.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin