Floristik och faunistik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG607

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG607
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Naturkunskap 2

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och namnge vanliga kärlväxter, mossor och lavar i svensk natur
  • identifiera och beskriva vanliga ryggradsdjur, insekter och andra ryggradslösa djur
  • använda väsentliga termer för att beskriva dessa organismer
  • använda bestämningslitteratur
  • använda och motivera olika metoder för insamling och konservering av kärlväxter, mossor, lavar och djur, samt insamling av data om dessa

Innehåll

Kursen behandlar svensk flora och fauna. Den innehåller lika delar floristik och faunistik med fokus på identifiering och inlärning av utvalda arter och grupper av landväxter och djur, samt användning av bestämningslitteratur. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer, olika växt- och djurgruppers levnadssätt samt insamlingsmetodik.

Undervisning

Kursen ges som nätburen distansundervisning, varvid exkursioner och fältinslag utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum. Dessutom ingår ett mindre antal vägledande föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom bestämningsprov i såväl floristik (4 hp) som faunistik (3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin