Programmering

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL042
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera enklare problem samt designa och förklara lösningar,
 • formulera en strategi för att hantera större problem,
 • arbeta med grundläggande datastrukturer såsom listor av olika slag,
 • systematiskt söka efter och tolka fel som uppstår,
 • använda de vanligaste primitiverna i imperativa programspråk, bl.a. Java,
 • tillämpa grunderna i god programkonstruktion i bl.a. en objektorienterad programmeringsstil,
 • överföra tidigare kunskaper till ett nytt programmeringsspråk,
 • läsa, bedöma och göra smärre ändringar i stora förelagda program,
 • återanvända kod som konstruerats av andra,
 • anta olika roller i en programmeringsprocess,
 • övergripande kunna förklara principerna för hur en dator är uppbyggd och arbetar,
 • reflektera över det egna lärandet i programmering.

Innehåll

Kursen fokuserar på programmering som metod för problemlösning i allmänna termer utan att fokusera på ett specifikt programmeringsspråk, Java kommer att introduceras och objektorienterade strukturer att nämnas. Problemlösning, formulering av algoritmer, val av datatyper och konstruktion av program i valt programspråk är centralt, inklusive att återanvända kod, bl.a. objektorienterad.

Undervisning

Föreläsningar, obligatoriska videoföreläsningar och obligatoriska laborationer

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och uppgifter som löses enskilt och i grupp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1DT042 Programmering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin