Introduktion till byggteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE439

Kod
1TE439
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en byggingenjör,
  • redogöra översiktligt för byggprocessen,
  • reflektera över etiska förhållningssätt i relation till yrkesrollen,
  • skriva en enkel teknisk rapport,
  • redogöra för grundläggande begrepp och principer avseende hållbar utveckling.

Innehåll

Exempel från byggingenjörers arbetsmarknad. Rapportskrivning, informationssökning Lärande på universitetsnivå och studieteknik, pedagogiska programmets intentioner. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Introduktion till etiska förhållningssätt och hållbar utveckling, jordens klimatsystem och klimatförändringar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarium och studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin