Industriell ekonomi I - företagets funktioner

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS301

Kod
1TS301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna,

inom grunder i industriell ekonomi

 • Tolka och använda ekonomisk information som beslutsunderlag i ett teknikintensivt företag,
 • diskutera hur strategi och ekonomisk styrning, fungerar i ett teknikintensivt företag.

inom grunder i management, ledarskap och projektledning med projekt

 • redogöra för, diskutera och använda grundläggande teorier och begrepp inom organisering, management, ledarskap och projektledning,
 • planera och genomföra ett mindre projekt med hjälp av verktyg inom projektledning

inom grunder i hållbar affärsutveckling med fallstudie

 • redogöra för centrala begrepp inom hållbar affärsutveckling, samt beskriva hur hållbarhet manifesteras, porträtteras och leds i teknikintensiva företag,
 • analysera, diskutera och föreslå strategier för hållbar affärsutveckling i teknikintensiva branscher,

inom reflektiv strimma

 • redogöra för och reflektera kring grundläggande perspektiv på kunskapsbildning,
 • redogöra för och reflektera kring genusaspekter, lika behandling och lika villkor samt etik inom industriell ekonomi som forskningsfält och praktik,
 • redogöra för och reflektera kring studievanor och förhållningssätt till lärande inom industriell ekonomi,
 • redogöra för och reflektera kring grundläggande begrepp och verktyg inom informationssökning, sovring och granskning
 • reflektera över betydelsen av skriftlig och muntlig kommunikation
 • använda universitetets datorsystem och nätverk samt redogöra för och följa etiska regler för användning av dessa.

Innehåll

I kursen placeras det teknikintensiva företaget i centrum och företagets interna strukturer, processer och praktiker studeras. Det teknikintensiva företagets olika funktioner och ekonomiska styrning diskuteras, och olika perspektiv på organisation och organisering synliggörs. I synnerhet betonas hållbarhet som en del av det teknikintensiva företagets verksamhet.

Kursen består av fyra delar: grunder i industriell ekonomi, grunder i management, ledarskap och projektledning, grunder i hållbar affärsutveckling samt den parallellt löpande Reflektiva strimman.

Grunder i industriell ekonomi: strategi, ekonomisk styrning, ekonomisk information i beslutsfattande, samt datorbaserad simulering av dessa områden.

Grunder i management, ledarskap och projektledning: management-, ledarskap- och organisationsteori. Organisationsstruktur, kultur och praktiker Projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen. Projektplanering, projektorganisering, och projektledarskap. Skriftlig och muntlig kommunikation.

Grunder i hållbar affärsutveckling: Hållbar utveckling, organisatoriska och affärsmässiga sammanhang, samband mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling, hållbarhetsstrategier och organisatoriska styrsystem. Fallstudier där studerade teorier, modeller och verktyg tillämpas.

Reflektiv strimma: Introduktion till programmet och framtida yrkesroller. Grundläggande antaganden och kunskapsbildning i industriell ekonomi. Studievanor och förhållningssätt till lärande i industriell ekonomi. Informationssökning. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Genusaspekter. Etik. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, simulering, studiebesök, inlämningsuppgifter, fallstudier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen i industriell ekonomi (3 hp), aktivt deltagande i simulering i industriell ekonomi (1 hp), skriftlig hemtentamen i management, ledarskap och projektledning (3 hp), projektuppgift (1 hp), skriftlig tentamen hållbar affärsutveckling (2 hp), muntlig och skriftlig redovisning av fallstudier (1 hp), inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier i den reflektiva strimman (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin