Introduktion till industrial analytics

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS302

Kod
1TS302
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • översiktligt beskriva begreppen Industri 4.0 och Industrial analytics,
  • redogöra för produktionsystemets olika komponenter och produktionsdata samt genomföra en enkel processkartläggning,
  • använda digitala analysverktyg för att förbättra produktionssystem,
  • genomföra och reflektera kring arbete i projektform,
  • tillämpa grunderna i en teknisk rapportskrivning med avseende på struktur och referenshantering,
  • skriva enkla program i given utvecklingsmiljö.

Innehåll

Introduktion till begreppen industrial analytics och industri 4.0 samt ingenjörens arbetsroll inom området. Tillverkningssystemets olika komponenter, digitala modeller, grundläggande programmering, datahantering och dataanalys, produktionsdata och processkartläggning. Rapportskrivning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin