Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
9LF045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena engelska och engelskundervisning i grundskolans år 4-6. Deltagarna ska utveckla egna färdigheter i muntlig och skriftlig engelska samt förmåga att koppla språkdidaktisk teori och ämnesstudier i engelska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

  • skriva texter på akademisk engelska
  • diskutera teorier om språk och lärande och deras relevans för undervisning i engelska i åk 4-6
  • tillämpa teoretiska kunskaper i konkreta undervisningsmoment i engelska
  • analysera styrdokumenten i engelska samt aktivt och självständigt omsätta kunskapsmål i relevant undervisningsinnehåll

Innehåll

  • centrala teorier om språkinlärning med speciellt fokus på engelska i yngre åldrar
  • svenska styrdokument och den gemensamma europeiska referensramen för språk
  • språkdidaktiska modeller och tekniker
  • genrepedagogik
  • akademisk engelska

Undervisning

Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på kvartsfart. I kursen ingår två obligatoriska endagstillfällen på campus i Uppsala. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövning av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter, gruppdiskussioner och handledning.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin