Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3NR201

Kod
3NR201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 6 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- på grundläggande nivå beskriva det centrala och det perifera nervsystemets struktur och funktion samt hur det utvecklas

- på grundläggande nivå beskriva i Sverige vanligt förekommande psykiska sjukdomar samt beroende- och drogmekanismer gällande alkohol och droger

Färdighet och förmåga

- söka och identifiera relevant litteratur samt att inhämta information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

- sammanfatta information gällande forskningsresultat i form av en populärvetenskaplig skriftlig rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska information från forskningsartiklar och andra vetenskapliga källor

Innehåll

Undervisningen avser att belysa nervsystemets utveckling och funktion vid sjukdom och skada, samt tar upp aktuell forskning inom området.

Under denna kurs kommer vi att ta upp följande block:

1 Introduktion till nervsystemet och funktionell neuroanatomi

2 Hjärnans utveckling

3 Sensorik och smärta

4 Våra sinnen

5 Neuronala kretsar

6 Psykiska sjukdomar

7 Beroende, drogmekanismer, belöningssystem

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar,  arbete med instuderingsfrågor samt författande av en skriftlig rapport.

Examination

Varje block består av två på varandra följande undervisningstillfällen. Instuderingsfrågor, som studenten ska besvara och lämna in, delas ut vid varje blocks första undervisningstillfälle.

Under kursens gång kommer studenterna att få välja ett ämne, antingen helt fritt inom kursens ramar eller utifrån förslag som presenteras. Utifrån ämnet ska studenterna skriva en rapport som utifrån litteraturstudier behandlar en aktuell frågeställning inom ämnet neurovetenskap. 

För godkänt krävs att alla instuderingsfrågor lämnats in och godkänts samt en godkänd skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin