Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2ST076

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2ST076
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 augusti 2021
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

För behörighet krävs 30 hp Statistik A samt 30 hp Statistik B. Alternativt 30 hp Statistik A, 15 hp Statistik B samt registrering på resterande del av Statistik B (eller motsvarande).

Mål

En student som gått utbildningen skall

  • självständigt kunna planera en statistisk undersökning där litteratursökning och vid behov insamlande och kritisk granskning av data ingår
  • självständigt kunna utföra de beräkningar och tillämpa de analysmetoder som krävs för att genomföra en statistisk undersökning av ett empiriskt material eller för att genomföra en utvärdering av en statistisk metod med hjälp av datorsimuleringar eller på annat sätt
  • ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultaten av genomförda undersökningar och utvärderingar

Innehåll

Uppgiften kan utföras individuellt eller som ett grupparbete för två studerande. Den kan bestå av t.ex. deltagande i en statistisk konsultation eller utredning, granskning av en statistisk utredning eller annan publikation eller bearbetning av ett statistiskt material. Arbetet skall redovisas i en rapport och ventileras på ett antal seminarium.

I kursfordringarna ingår att utföra ett uppdrag som opponent vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisning erbjuds i form av individuell handledning. Handledning ges endast under den tid då kursen pågår.

Arbetet skall presenteras muntligt, dels vid seminarier under arbetets gång och dels vid ett slutseminarium då den skriftliga rapporten ventileras.

De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd. Vid bedömningen tas hänsyn till tidsåtgång, grad av självständighet, presentationen av den egna uppsatsen och hur väl uppdraget som opponent utförts.

Examination

Arbetet skall presenteras vid seminarier samt i form av en skriftlig rapport.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.

Kursen kan också läsas som fristående kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin