Modellering av komplexa system

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA256

Kod
1MA256
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 40 hp matematik. En av kurserna Beräkningsvetenskap I, Beräkningsvetenskap KF och Introduktion till beräkningsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att studenten skall kunna använda verktyg från matematik, fysik och datavetenskap för att förstå komplexa system.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • implementera simuleringsmetoder, till exempel tillståndsbaserade, individbaserade och/eller cellulära automata-modeller;
  • tillämpa approximationer för att öka den analytiska förståelsen av simuleringsresultaten;
  • redogöra för metoder som används för att mäta och kvantifiera komplexa system;
  • redogöra för betydelsen av komplexa system inom modern vetenskap;
  • redogöra för hur datorsimuleringar bidrar till förståelsen av komplexa system samt för simuleringars begränsningar.

Innehåll

Kursen behandlar metoder för mätning och kvantifiering av komplexa system inom modern vetenskap, speciellt numeriska metoder och mjukvara för simuleringar. Projektarbeten och laborationer kan beröra ämnen som individ- och tillståndsbaserade simuleringar, slumpprocesser, medelfältsapproximationer, slumpvandringar och diffusionsapproximationer, kaotisk rörelse hos dynamiska system, kvantifiering av kaos, självorganiserad kritikalitet, cellulära automata, Sandpile-modellen och epidemiska modeller, modeller av framväxande fenomen i nätverk och interagerande partikelsystem.

Undervisning

I första hand datalaborationer och projektarbeten, men även föreläsningar och seminarier. Kursen består av en serie om fyra projekt och i dessa handleds studenterna individuellt eller gruppvis.

Examination

Datorlaborationer och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin